Over ons

De handboog raakte bekend omwille van zijn doeltreffendheid, gedemonstreerd door de kunde van Engelse Longbowschutters in de 14de eeuw. Het belang van de boog als wapen nam af met de komst van het vuurwapen. Sindsdien ontwikkelde het wipschieten zich als een recreatiesport.

Twee belangrijke gebeurtenissen

In het jaar 1428, dus bijna zes eeuwen geleden, werd door Phillippus van Bourgondië, toenmalig Graaf van Vlaanderen, aan de Sint Sebastiaansgilde van Deinze een charter van vrij bestaan afgeleverd.

Op 10 maart 1905 ontving de Gilde Deinze Sint Sebastiaan vanwege Zijne Majesteit den Koning Leopold II de Koninklijke titel.


Op 26 oktober 1428 werd door Phillipus van Bourgondië het charter van vrij bestaan afgeleverd. In het charter stond ook dat de Gildebroeders van Sint Sebastiaan te Petegem reeds lange tijd de handboog hanteerde. Dit doet vermoeden dat de Gilde al een geruime tijd bestond, hoelang kan men moeilijk opmaken. Het zou niet ongepast zijn te veronderstellen dat de Gilde al bestond in het jaar 1302 wanneer onze dappere voorouders onder begeleiding van Arend Drubbel naar het Groeningeveld optrokken, dit ter verdediging van de Vlaamse vrijheden en rechten.

Dit charter werd nogmaals bevestigd op 23 mei 1445, de in te lijven leden werd vastgelegd op 100 schutters. De Gildebroeders dienden in klederdracht uitgedost met boog en pijlen te verschijnen telkenmale de heer Phillipus van Bourgondië hen oproept.

Het vrij bestaan wordt nadien nogmaals bevestigd door Keizer Karel te Gent op 22 december 1522

Vanaf het jaar 1878 ijverden de leden om hun Gilde een Koninklijke titel te laten toekennen, doch diende men te wachten tot 10 maart 1905 om deze titel te verkrijgen, deze werd toegekend door zijnen majesteit Koning Leopold 2

De Gilde was oorspronkelijk gevestigd in Petegem, pas sedert de aanhechting van Petegem bij Deinze werd het Sint-Sebastiaansgild als een volwaardige Gilde van Deinze aanzien. In 1837 werd voor de 1ste maal een schuttersterrein op grondgebied Deinze verkozen.

2 schuttersgilden werden in de loop der jaren aan de Sint-Sebastiaansgild toegevoegd, namelijk het Sint-Carolusgild in 1830, deze gilde had een kort bestaan en medio 1848 het Sint-Jorisgild der voetboogschutters van oorsprong uit Deinze.

In 1788 werd Charles-Louis Van Autryve met zijn 4 ½ jaar, het jongste lid ooit, ingeschreven in het ledenregister.

Vanaf de 1660 tot 1670 wordt er gewag gemaakt dat zowel zusters als broeders lid waren van de Deinse schuttersgilde. Zo werd in 1664 de vrouw van de Markies koningin, wat zeer ongewoon was in het historisch bestaan van de schuttersgilden.


Zoals bij elke eeuwenoude gilde waren er ook jaren zonder activiteit

 • Medio de 16de eeuw tijdens de Nederlandse beroerten waarbij de Stad zo goed als volledig vernield werd
 • Van 1796 tot 1801, de periode dat het Frans Directorium de gilden afschafte en hun eigendommen verkocht als Nationaal goed.
 • Van 1868 tot 1874, er waren geen financiële middelen meer om activiteiten te organiseren
 • Tijdens de 1ste wereldoorlog

Deze sportieve vrijetijdsbesteding is hedendaags toegankelijk voor jong en oud. • Aangesloten bij de K.N.B.B.W. (Koninklijke Nationale Bond der Belgische Wipschutters)
 • Aangesloten bij de verbroedering Gent "Zuid en West"
 • Aangesloten bij VLAS (Vlaamse traditionele sporten)
 • Aangesloten bij de door Bloso erkende Vlaamse Sportfederatie Sportiv
 • Aangesloten bij het Belgisch Overlegorgaan van Historische Schuttersgilden
 • Aangesloten bij de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden
 • Aangesloten bij de sportraad stad Deinze


" De leden van de Sint-Sebastiaansgilde zijn door de eeuwen heen, in goede en slechte tijden, de gilde haar oorsprong trouw gebleven "